Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Regulamin Sprzedaży Biletów Online

1. DEFINICJE

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów on-line”;

„Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.cotucotam.pl, której administratorem jest „Sprzedawca” – Scrolling Space Dominik Kościelak z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Śródmiejskiej 35/27 (62-800 Kalisz), REGON: 302857971, NIP: 618 – 191 – 45 – 27;

„Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w jednym, oznaczonym wydarzeniu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest Użytkownikowi w formie email;

„Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

„Strona Płatności” – strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

2. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

a)oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację `JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),

b)wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor min.Pentium 233 Mhz, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo, monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej i drukarka.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
wybór daty uczestnictwa w wydarzeniu z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP BILET,
wybór ilości (max 10) i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej, podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu komórkowego), złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

4. PŁATNOŚCI

1.Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3.Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4.Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

5.Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

5. DOSTAWA

1.Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia; na adres email podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w formacie PDF do samodzielnego wydruku.

2.Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zwrot kwoty za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest jedynie w przypadku odwołania wydarzenia. W takim przypadku zwrot nastąpi przelewem na rachunek, z którego dokonana była zapłata, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu niezrealizowanego wydarzenia.

Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

7. PROCEDURA REKLAMACJI

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wydarzenia@cotucotam.pl. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

8. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: rezerwacji Biletu, przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu). Zakup biletu on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie PayU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a)decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;

b)czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;

Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

Sprzedawca nie odpowiada za:
jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;
jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;
Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

Data publikacji ostatniej wersji: 09/06/2016